مجموعه صافکن و فیدر - کویل باز کن و صافکن

مجموعه صافکن و فیدر - کویل باز کن و صافکن

تلفیق صافکن و فیدر به سبب کاهش فضای اشغالی در پشت پرس کاربرد قابل توجهی دارد و می توان برای ورق به عرضهای مختلف ، ضخامتهای مختلف و سرعتهای مختلف طراحی و تولید نمود.

تعداد غلطکهای صافکن با توجه به کیفیت مد نظر مصرف کننده و جنس ورق از 5 , 7 , 9  یا 11 غلطک را شامل می شود.

تلفیق

کویل بازکن

و

صافکن

نیز به سبب کاهش فضای خط تولید کاربرد خاصی دارد و در این حالت فیدر بطور مستقل بر روی پرس نصب می شود.