خط تولید رادیاتور پانلی

خط تولید رادیاتور پانلی

شرکت فن گستر پویا با توجه به نیاز کارخانجات تولید لوازم خانگی اقدام به طراحی وساخت

خط تولید رادیاتور پانلی

نموده است که شامل:

- خط تولید کانوکتور میانی رادیاتور (به همراه طراحی وساخت قالب های مورد نیاز)

-

خط تولید صفحه پانل

در طولهای مختلف (به همراه طراحی ساخت قالب های مربوط به صورت اتوماتیک)

- خط تولید کاورهای کناری (به همراه طراحی وساخت قالب های مورد نیاز)

- خط تولید شبکه رویی باتوجه به طول رادیاتور