انواع دسته بندی ورق
انواع دسته بندی ورق

مجموعه

دسته بندی ورق

به سبب حساسیت ورقهای برش خورده از اهمیت قابل توجهی برخوردار است واین مجموعه از دسته بندی پروانه ای ( برای ورقهای رنگی و حساس ) تا میزهای آکاردئونی و حتی میزهای ساده را می تواند شامل باشد.