ماشین trim
ماشین trim

ماشین trim

به منظور بریدن لبه های اضافی و ناهموار به جای مانده از هنگام تولید ( کشش) تشتک کولر مورد استفاده قرار می گیرد.

این دستگاه به صورت پیوسته و یکنواخت لبه های اضافی را برداشته و یک حلقه از دور لبه تشتک جدا می کند.