خط برش ورق برای صنایع مختلف و کم تیراژ
خط برش ورق برای صنایع مختلف و کم تیراژ

خط برش ورق

با توجه به سفارش مشتری در مورد ضخامت و عرض ورق مفید قابل طراحی و تولید است.

که مجموعه بهره بردار می تواند با توجه به قابلیت های آن، تعداد برش را بر اساس  طول و ضخامت های مختلف برنامه ریزی کند.