خط رشته کن ورق (کویل به کویل)
خط رشته کن ورق (کویل به کویل)

این شرکت فنی و مهندسی قابلیت طراحی و ساخت

انواع خطوط رشته کن ورق

با توجه به ضخامت و عرض های موردنیاز را دارا می باشد.
این مجموعه عموما شامل مجموعه

کویل بازکن

و کالسکه حمل کویل و مجموعه صاف کن گیوتین اصلاح سر ورق، رشته ورق، ضایعات جمع کن برش های کناری ورق و مجموعه کویل جمع کن و مجموعه بسته بندی کویل های رشته شده می باشد.