تجهيزات نفت و پالايش
تجهيزات نفت و پالايش

تجهیزات نفت و پالایش

فعالیتهای شرکت در زمینه نفت و پالایش به شرح زیر می باشد:

1- طراحی پایه و تفصیلی واحدهای نفتی:

طراحی پایه شامل طراحی PFD ، P&ID، BFD،Utility Consumption و همچنین Mass & Heat Balance می باشد. همچنین تهیه کلیه Spec های مورد نیاط پروژه نیز در این بخش انجام می گردد.

2- طراحی تجهیزات مرتبط از قبیل مبدلهای حرارتی، برجهای تقطیر، مبدلهای هوایی، تانکها، سیستم PIPING، سیستم ابزار دقیق و ...
  • طراحی و ساخت مبدلهای Shell & Tube
  • طراحی و ساخت مبدلهای هوایی
  • طراحی و ساخت فیلترهای دوار
  • طراحی و ساخت چیلرهای صنعت روغن سازی
  • طراحی و ساخت برجهای تقطیر
  • طراحی و ساخت مخازن ذخیره
3- طراحی تفصیلی:

این بخش شامل ارائه کلیه مدارک پروژه از قبیل Data Sheet ها نقشه های اجرایی، تهیه مدارک خریدو ... می باشد.

4- نظارت بر خرید و ساخت تجهیزات:

در این بخش تیم طراحی کلیه مکاتبات و بررسی های لازم جهت ساخت و خرید تجهیزات را انجام می دهد. نظارت در جین ساخت نیز توسط این شرکت انجام می گیرد.

5- پیش راه اندازی و راه اندازی واحدها:

پس از ساخت واحدها و تجهیزات عکلیات پیش راه اندازی که شامل Flashing کلیه خطوط می باشد انجام می پذیرد. همچنین راه اندازی واحد و تولید محصول اصلی نیز توسط این شرکت قابل انچام می باشد.

تجهیزات نفت و پالایش