سیستم های روغن کاری ضد انفجار
سیستم های روغن کاری ضد انفجار

در بسیاری از صنایع نفت و پالایش به سبب حساسیت مواد و گازهای موجود در محیط نیاز به

تجهیزات ضد انفجار

می باشد، یکی از تجهیزات کاربردی و مهم

سیستم روغنکاری ضد انفجار

می باشد.

شرکت فن گستر پویا تاکنون چندین نمونه از این سیستم را طراحی و تولید کرده است.