گواهی ها و افتخارات فن گستر
گواهی ها و افتخارات فن گستر

 

شرکت دانش بنیان

نخبه صنعت معدن استان اصفهان

عضو انجمن مخترعین ومبتکرین کشور

عضو بنیاد حمایت از نخبگان کشور

دارنده گواهینامه ISO 9001-2008 در طراحی و ساخت تجهیزات صنعتی

ثبت اختراع دهها ماشین مخصوص

کار گروه نمونه سازمان کار وامور اجتماعی اصفهان