پروژه ها
پروژه ها
رول فرم

رول فرم ورق سقف سالن های بزرگ که با طراحی وساختار خاص سالن قابل انحنا و شعاعهای مختلف را دارد و در نهایت این نوع سقف ها با روش خاصی به همدیگر پیوست می خورند.