پروژه ها
پروژه ها
ماشین فرم شیشه

این پرس مخصوص، در دوازده ایستگاه ساخته شده که خمیر شیشه را توسط قالب های مخصوص به فرم های موردنیاز جهت تولید انبوه ظروف کریستالی تبدیل می کند.