رویدادها
رویدادها

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت از تاریخ 14-17 مهر 1393 در تهران دایر بود. این نمایشگاه توسط جناب آقای مهندس نعمت زاده وزیر محترم دولت تدبیر وامید افتتاح گردید.