رویدادها
رویدادها

تاریخ برگزاری: 26 الی 29 تیرماه

محل برگزاری: سالن پروین اعتصامی

ساعات بازدید: 16 الی 21:30

اطلاعات تماس:

557 28 660-888 27 888(21)98+

www.ir-amt.com